វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

10/26/13

លោក ខឹម វាសនា ៖ លក្ខណៈសម្បត្តិទាំង១០យ៉ាងរបស់ជនជាគំរូ

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  10/26/2013 01:42:00 PM

លក្ខណៈសម្បត្តិទាំង ១០យ៉ាង របស់ជនជាគំរូ
ជាមនុស្សសុចរិតទៀតត្រង់
. ជាមនុស្សដែលសំបូរទៅទស្សនៈ
ជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីបេ្តជា្ញចិត្ត
. ជាមនុស្សដែលមានការតស៊ូតតាំង
. ជាជាក់ស្តែងនិយម ឬប្រាកដនិយម
. ជាបុគ្គលដែលមានគំនិតសកម្ម 
ជាមនុស្សដែលមានសំនួនវោហារស័ព្ទ
ជាមនុស្សដែលពូកែប្រើប្រាស់មនុស្ស
ជាមនុស្សដែលឈ្នះលោកធម៌
១០ជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អ

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top