វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

1/24/14

វិដេអូចំរៀងគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ បទ " បណ្តាំមាតុភូមិ "

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  1/24/2014 06:29:00 PM

បទចម្រៀង បណ្តាំមាតុភូមិ
ជាចម្រៀងដែលផ្សាយចេញពី គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
បទចម្រៀងទាំងនេះត្រូវបានយកមកចងក្រងជាវិដេអូដោយក្រុមយុវជន គ.ស.ប LDP

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top