វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

5/24/14

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  5/24/2014 11:12:00 PM


មតិរបស់លោកខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្ស នៅថ្ងៃអាទិត្យទី១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤។ 
............................................................................................................

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top