វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

10/26/14

ផ្សាយ​បន្តផ្ទាល់​វិទ្យុសុវណ្ណអង្គរ FM106MHz ខេត្តបាត់​ដំបង​ នាថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  10/26/2014 01:59:00 AM No comments

 
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ នៅវិទ្យុ សុវណ្ណអង្គរ FM106 Mhz ផ្សាយចេញពីខេត្តបាត់តំបង 
នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top