វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

12/1/14

វេទិកាសាធារណៈ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃច័ន្ធ ទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  12/01/2014 10:36:00 PM No comments

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ៖ វេទិកា ជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណបក្សនៅ ភូមិចាន់ ឃុំច្រនាង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ នាថ្ងៃច័ន្ធ ទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤។

ចុចដើម្បីទាញយកសារសំឡេងទាំងស្រុង ៖ https://www.mediafire.com/folder/bld51m5il1zp1p3,67in6a1rpzeasyz,dchptcl6lye2j49/shared
ភាគ១ ៖ http://www.mediafire.com/listen/bld51m5il1zp1p3/2014-12-01_chan,jro_neang,Barai,KPT_1.mp3
ភាគ២ ៖ http://www.mediafire.com/listen/67in6a1rpzeasyz/2014-12-01_chan,jro_neang,Barai,KPT_2.mp3
ភាគ៣ ៖ http://www.mediafire.com/listen/dchptcl6lye2j49/2014-12-01_chan,jro_neang,Barai,KPT_3.mp3

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top