វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

2/3/15

សៀវភៅ “ សុបិន និងការពិត ” ភាគ១ និង ភាគ២ ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  2/03/2015 08:10:00 PM No comments

សៀវភៅ សុបិន និងការពិត ” ភាគ១ និងភាគ២
--------------------------------------------------------
ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន 
សូមចូលទៅកាន់ អាស័យដ្ឋានខាងក្រោម៖

ទាញយក ភាគ១ + ភាគ២ 
https://docs.google.com/file/d/0B65dm2W76ncKWXlUWG9hVERDcE0/edit 
បញ្ជាក់៖ This Fileនេះ មានទំហំត្រឹមតែ 5mb ប៉ុណ្ណោះ

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top