វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

2/21/15

ផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុ មហាជន FM 106.75 ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នួ ឆ្នាំ ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  2/21/2015 09:34:00 PM No commentsផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីវិទ្យុ មហាជន FM 106.75 ផ្សាយចេញពីខេត្តបាត់ដំបង ពីម៉ោង ៥ ដល់ ៧ យប់ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នួ ឆ្នាំ២០១៥

ចុច Links ខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់ & ទាញយកសារសំឡេង ៖
https://www.dropbox.com/s/ya1ige7m0yhvzo8/2015-02-20_Live_Battambang_LDP-Leader%5B1%5D.mp3?dl=0

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top