វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

3/14/15

ផ្សាយផ្ទាល់វិទ្យុ សំបុកឃ្មុំ FM ១០៥ ថ្ងៃសៅរ៌ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  3/14/2015 09:58:00 PM No comments


Khem Veasna Live Sat-14-2015


ផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM ១០៥ ផ្សាយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីម៉ោង ២ ដល់ ៣ រសៀល ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ។

សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top