វីដេអូ ព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍

12/31/15

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ជួបជុំសមាជិក និងអ្នកគាំទ្រគណបក្ស នៅប្រទេសថៃ

ដាក់បញ្ចូលដោយ ៖ Ldp fc  |  កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល៖  12/31/2015 02:19:00 PM No comments

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ កំពុងប្រារព្ធធ្វើវេទិកាជួបជុំសមាជិក និងអ្នកគាំទ្រគណបក្ស នៅទីសណ្ឋាគារ THE PLAZZA ដែលស្ថិតនៅ តំបន់រ៉ាមខាំហ៊ែងទី១ ផ្លូវរ៉ាមខាំហ៊ែង៣០ ខេត្តបាងកាក់ពិ ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។នាថ្ងៃព្រសស្បតិ៍ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥៕

ផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុ Online : http://camldp.org/radio


សូមចុចដើម្បីចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះទៅកាន់អ្នកដរទៃ

សុបិនរួមរបស់គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ " មាតុភូមិមួយដែលពួកយើងរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាម្ចាស់ "
គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាបក្សរបស់ប្រជាពលរដ្ន កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ន ដើម្បីប្រជាពលរដ្ន ដូចនេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង់ប្រាក់គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន


0 comments:

រួមគិត រួមធ្វើ រួមទទួលខុសត្រូវ
back to top